Програмата Бъдете Отговорни

Асоциацията за научни изследвания и технологии за берилия (BeST) ви приветства в нейната програма за управление на продукти от берилий „Бъдете отговорни“. Този уеб сайт предоставя въведение в често срещаните употреби на берилий заедно с информация и указания за подобряване на безопасността на работниците по време на производството и преработката на материали, съдържащи берилий.  Асоциацията за научни изследвания и технологии за берилия представлява основните вносители на берилий в ЕС. Подробна версия на програмата „Бъдете отговорни“ може да бъде намерена на английски език на адрес www.berylliumsafety.eu.

ВРЪЗКА С НАС
 

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

B-1000 Brussels

тел.: +32 (0)2 213 74 20

имейл: info @ beryllium . eu

 

КАКВО Е БЕРИЛИЙ ?

Берилий е естествен елемент, който се извлича от минерали като берилиев метал. Чистият берилиев метал има необичайно висока точка на топене и е най-лекият от всички твърди, химически стабилни елементи. Берилият е с една трета по-лек от алуминия, но има шест пъти по-голяма специфична твърдост от стоманата.

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi
 

КАКВА Е НАЙ-ЧЕСТАТА УПОТРЕБА НА БЕРИЛИЯ?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Най-разпространената употреба на берилий е във вид на медна сплав на берилий (CuBe), съдържаща 2% или по-малко берилий. Най-често срещаните форми на CuBe, получени при производството, включват форми на пръти, лостове, тръби, плочи и ленти.  Сплавите, съдържащи берилий, се използват в електрическо и електронно оборудване, медицинско оборудване, проучване на енергия, подводни конструкции, пластмасови форми, пневматични превключватели, въздухоплавателни средства, авиокосмическа промишленост, съобщителни средства, автомобилна промишленост и тежко машиностроене, където надеждността и дългият експлоатационен живот са от съществено значение.

 
image005.png

ПОТЕНЦИАЛНИ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО ОТ ЕКСПОЗИЦИЯ НА БЕРИЛИЙ

Обработката на материали, съдържащи берилий, може да представлява риск за здравето, ако не се спазват  практиките за безопасност, особено при процеси, които генерират прах. Вдишването на пренасяни по въздуха берилиеви частици може да причини сериозно белодробно заболяване при чувствителни лица, което може да бъде фатално. 

Производителите и дистрибуторите на продукти, съдържащи берилий, изготвят информационни листове за безопасност (SDS), продуктови информационни листове (PIS) или листове с информация за безопасността при работа (SIS), които предоставят допълнителни указания за здравето, безопасността и околната среда, които трябва да бъдат прочетени и разбрани преди работа със съдържащи берилий материали.

 

ЗАЩИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С БЕРИЛИЙ

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Операциите, генериращи пренасяни по въздуха берилиеви прахови частици или дим, трябва да имат контрол на експозицията, като например локална вентилационна система за изходящите газове. Експозицията на работниците при гранични стойности на професионална експозиция (OEL) не е видима и изисква вземането на проби от въздуха от служител по хигиена на труда или друг квалифициран специалист по здравословни и безопасни условия на труд, за да се сравнят с приложимите гранични стойности на професионална експозиция (OEL).   

 

Ядрото на програмата „Бъдете отговорни“ на Асоциацията за научни изследвания и технологии за берилия е моделът за защита на работниците от рисковете, свързани с берилий (BWPM), който се основава на осем елемента, които трябва да бъдат използвани както от ръководните кадри, така и от работниците.

Да не се допуска берилий

                           

                         В белите дробове                          Чисти работни зони

                           

                           

                         По кожата                                        По дрехите

                         

                           

                         При източника                                 В работната зона

                         

                           

                         На заводската площадка             Подготвени работници

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

Разбира се, че този модел не е универсален за всички и че крайните потребители може да се нуждаят от целия или само от част от този модел на работното си място. Успехът на този модел признава, че изключителните показатели за безопасност при рискове, свързани с берилий, може да бъдат постигнати чрез комбинация от силна ангажираност на оперативния ръководител с безопасността, дисциплинирано използване на модела за защита на работниците от рисковете, свързани с берилий, и активно участие на самите работници.

 

КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА РАБОТНОТО МЯСТО

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

Моделът за защита на работниците от рисковете, свързани с берилий (BWPM), предоставя полезни указания и информация на оперативните ръководители на съоръжения с работници, боравещи с материали, съдържащи берилий, по начини, които генерират пренасяни по въздуха частици. Моделът насърчава използването на инженерни и работни практики за контрол, включително лични предпазни средства, за контрол на потенциалния риск от експозиция на работниците. Контролът на експозицията за ограничаване на емисиите и разпръскването на прах е необходим, за да се поддържат чисти работните зони, свързани с берилий, и да не се допускат частиците берилий в белите дробове, по кожата, по дрехите, в работния процес, в работната зона и на заводската площадка, съответно трябва да бъде оценяван и прилаган целесъобразно. Работниците трябва да преминат обучение по процедури за безопасност при работа.

Основните средства за намаляване на експозицията са инженерният контрол и поддържането на работното място видимо чисто.  Изолирането на процеса на локална вентилация на изходящите газове и мократа обработка често са ефективно средство за контрол на генерирането на пренасяни по въздуха частици. Може да са необходими лични предпазни средства (ЛПС), като например респиратор, ръкавици, защитно облекло и покрития за обувки. 

На www.berylliumsafety.eu, Асоциацията за научни изследвания и технологии за берилия предоставя инструмент за източници на експозиция, който характеризира възможния риск по тип операция и предоставя указания за конкретни оперативни проблеми. Инструментът включва и помощни средства за обучение на работници.

 
OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Работодателите трябва да спазват изискванията, установени от съответните държави членки по отношение на наблюдението на здравето на работното място. Въпреки това Асоциацията за научни изследвания и технологии за берилия препоръчва всеки работник, който проявява признаци или симптоми на експозиция на берилий, да получи компетентно мнение от лекар с опит в хроничните белодробни заболявания.  Симптомите може да включват задух, необяснима кашлица, умора, загуба на тегло,  треска и нощно изпотяване. Европейските държави са посочили координатори за безопасност и здраве при работа, които обикновено са компетентният национален орган. Списък с националните координатори е достъпен на нашия сайт на английски език.

 

УПОТРЕБИ, ПРЕДИМСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА БЕРИЛИЙ

Поради своята несравнима комбинация от свойства берилият и съдържащите берилий материали се превърнаха във важни материали за широк спектър от търговски и държавни приложения.  Тези материали носят ненадмината полза за обществото и са материалът на избор в приложения от критично значение, където провалът не се допуска. Берилият е суровина от изключителна важност (CRM) за ЕС и е включен в списъка на суровините от изключителна важност на ЕС от първото му публикуване през 2011 г.

strip after pressed-1.jpg

BeResponsible - BG